Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd - Barnkonventionen

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 2 i barnkonventionen handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde.

 
 

Samma rättigheter och lika värde

Artikel 2 i sin helhet från UNICEF:s webbplats:

 • Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.
 • Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Inget barn får diskrimineras!

Inget barn får diskrimineras, varken i förhållande till vuxna eller i förhållande till andra barn. Förbudet mot diskriminering utgår från alla människors lika värde.

Det är statens skyldighet att aktivt skydda barnet mot diskriminering. Det gäller såväl direkt som indirekt diskriminering, allvarlig såväl som mindre allvarlig diskriminering, diskriminering såväl genom lag som genom direkt handling. Ett barn får heller inte diskrimineras på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller andra familjemedlemmars ställning, verksamhet, åsikter eller tro.

I Sverige finns en lag, diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering. Enligt diskrimineringslagen finns sju diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • ålder

Diskriminering kan ske på olika sätt:

 • Direkt: att någon behandlas sämre än någon annan
 • Indirekt: att någon missgynnas genom en tillämpning av till exempel en bestämmelse
 • Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas
 • Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet
 • Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet
 • Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon

Diskrimineringsombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns lagen i sin helhet.

Genom de allmänna kommentarerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger barnrättskommittén vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas.