Rapport rörande bilaterala avtal

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor fick i augusti 2014 i uppdrag av regeringen att analysera fördelar och nackdelar för Sveriges vidkommande med att ingå bilaterala avtal med ursprungsländer om internationella adoptioner (S2014/6315/FST [delvis]). Uppdraget redovisades till Socialdepartementet den 2 mars 2015.

I rapporten anges bland annat följande:

1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner har fått mycket stor anslutning. De stater som ännu inte har gjort det bör uppmuntras att ansluta sig till Haagkonventionen, när de har anpassat sin lagstiftning och sitt administrativa system till den. Detta är att föredra framför bilaterala överenskommelser. Det är angeläget att inte underminera Haagkonven­tionen som har fått en bred acceptans och utgör en internationell norm på adoptionsområdet. I stället bör gemensamma ansträngningar göras för att upprätt­hålla konventionens ställning och förbättra dess tillämpning. Detta görs bäst genom multilateralt samarbete och informationsutbyte.

Utifrån ett barnrättsperspektiv anser MIA att nackdelarna med att ingå bilate­rala avtal med ursprungsstater som inte har anslutit sig till Haagkonventionen överväger fördelarna. Först om mycket starka skäl föreligger i det enskilda fallet bör sådana avtal övervägas. Avtalen bör då motsvara de grundläggande principerna i Haagkonventionen.

När det gäller ursprungsstater som är anslutna till konventionen bör bilaterala avtal kunna övervägas om syftet är att förbättra tillämpningen av konventionen (se konventionens artikel 39.2). Det är då viktigt att inte avvika från andra än de angivna bestämmelserna (artiklarna 14-16 och 18-21) och då endast i för­bättrande syfte. Avtal om frågor som inte regleras i konventionen bör kunna övervägas under förutsättning att de grundläggande syftena med konventionen respekteras.  

Vid bedömningen av om det är lämpligt att ingå ett avtal bör man göra en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga omständigheter i adoptionssamarbetet med landet i fråga. Främsta fokus måste alltid ligga på att barnets rättigheter, ur olika aspekter, säkerställs. Om ett bilateralt avtal övervägs i förhållande till någon ursprungsstat, oavsett om den är ansluten till Haagkonventionen eller inte, krävs en individuell bedömning och en djupgående analys av konsekvenserna för barn och barnets rättigheter. Syftet med adoptioner är alltid att barn ska få föräldrar, inte att föräldrar ska få barn.

Uppdaterad: 2015-06-09

Uppdaterad: 2015-06-09