MFoF:s skrivelse till Socialdepartementet om stöd före, under och efter adoption

Torsdag 28 mars lämnade MFoF över en skrivelse till Socialdepartementet. Skrivelsen beskriver åtgärder, förslag på åtgärder samt förslag på överväganden angående stöd före, under och efter adoption. Nedan sammanfattas skrivelsens innehåll. Längst ned finns en länk till skrivelsen i sin helhet.

Stöd till adopterade och deras familjer är en viktig del av adoptionsprocessen, såväl före som under och efter adoptionen. Olika teman kopplade till adoptionen kan aktualiseras i alla åldrar och utvecklingsfaser hos den adopterade då adoption är en livslång process. Behov av psykosocialt stöd kan därför finnas hos den adopterade under hela livet, och ofta när den adopterade söker sitt ursprung.

Adoption i sig är en stark skyddsfaktor jämfört med uppväxt på institution. De allra flesta adoptivbarn har en positiv social, kognitiv och emotionell anpassning. Samtidigt visar svensk och internationell forskning att adopterade på flera sätt är en mer sårbar grupp än andra, och att uppväxtförhållandena innan adoptionen påverkar den adopterade under lång tid. Forskningen visar också att adopterade är starkt överrepresenterade i den mest psykiskt belastade gruppen.

Rätten till stöd till adopterade är reglerat i både svensk lag och i internationella konventioner. Socialtjänstens ansvar att ge stöd och hjälp till adopterade och deras familjer förtydligades 1998 i Socialtjänstlagen (2001:453), men ges i Sverige bara i undantagsfall. I de flesta kommuner finns inget adoptionsspecifikt stöd, och man har heller inte upprättat samverkan eller köpt in tjänsten av extern utförare. MFoF lämnar i denna promemoria en rad förslag till åtgärder för att bidra till ett adoptionskompetent stöd, som är tillgängligt över hela landet.

Inom ramen för sitt uppdrag kommer MFoF att vidta följande åtgärder.

 • Uppdatera myndighetens utbildningsmaterial till föräldrautbildningen.
 • Förtydliga avsnittet om stöd i myndighetens Allmänna råd.
 • Förtydliga avsnittet om stöd i myndighetens handbok om internationell adoption.
 • Gå igenom stöd efter adoption ur ett rättighets- och behovsperspektiv vid utbildningar.
 • Uppdatera hemsidan.

MFoF föreslår att myndigheten får i uppdrag av regeringen att

 • upprätta och förvalta en kunskapssammanställning om internationell adoption som riktar sig till de som i sin yrkesroll möter adopterade,
 • utforma och föreslå en nationell modell för tidigt stöd efter adoption för att ge förutsättningar till ett jämlikt stöd över landet,
 • samordna föräldrautbildning, stöd efter adoption och implementering av en kunskapssammanställning,
 • i avvaktan på beredning av frågan om statligt individuellt stöd bör ges vid ursprungssökning, skapa en struktur för processen att söka sin ursprungsfamilj samt
 • ansvara för individuellt stöd i samband med ursprungssökning.

Vidare anser MFoF att det bör övervägas om

 • kommunernas ansvar för adopterade och deras familjer kan förtydligas i lagstiftningen, genom att särskilt lagstifta om gruppens rättigheter till stöd och om
 • MFoF kan ges föreskriftsrätt inom området.

Slutligen anser MFoF att delar av stödet efter adoption bör göras obligatoriskt för adoptivfamiljen.

Uppdaterad: 2019-03-29

Uppdaterad: 2019-03-29