MFoF:s årsredovisning 2015

Under året har arbetet i Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) genomgått stora förändringar. Den internationella adoptionsverksamheten har fortsatt att utvecklas på ett sätt som inneburit att myndighetens uppgift blivit svårare och med-fört ett ökat arbete. Arbetet med auktorisation och tillsyn har setts över och ett nytt arbetssätt har införts. Ett aktivt internationellt utbyte och engagemang har blivit allt viktigare. Samtidigt fick myndigheten under våren i uppdrag att ta över ansvaret för uppgifter om föräldraskapsstöd som Folkhälsomyndigheten ansvarade för. Detsamma gällde Socialstyrelsens uppgifter rörande vissa familjerättsliga frågor om vårdnad, boende, umgänge och internationella adoptioner, närliggande frågor inom social-tjänsten om förebyggande stöd samt uppgifter om fastställande av faderskap och föräldraskap. Uppgifterna innebär att MIA sedan den 1 september 2015 har ett väsentligt bredare uppdrag samtidigt som myndigheten behållit samtliga de uppgifter som tidigare ingått i MIA:s uppdrag.

Den 1 januari 2016 bytte MIA namn till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

I arbetet med att samordna frågorna om familjerätt, föräldraskapsstöd och internationella adoptioner och som ett underlag för att planera verksamheten har MFoF träffat yrkesverksamma inom de olika områdena. Detta kommer vi att fortsätta med under våren. Ett syfte med det är att få synpunkter på inom vilka områden det krävs ytterligare kunskaper och i vilken prioritetsordning, om det finns områden där det i dag saknas men behövs samlad kunskap samt på vilket sätt kunskapen bäst kan förmedlas och spridas.

Uppdaterad: 2016-02-24

Uppdaterad: 2016-02-24