Adoptioner från Chile under 70- till 90-talet (Uppdaterad 25 januari 2019)

I Chile pågår en brottsutredning som omfattar internationella adoptioner till ett antal länder under 70- till 90-talet. Brottsrubriceringen är bortförande av barn och oegentligheter i adoption. Enligt senaste officiella uppgift från utredningen har 3 205 adoptionsärenden systematiserats och lagts in i den databas utredningen håller på att bygga upp. Av dessa gäller enligt senaste uppgift 630 barn som rest till Sverige i syfte att adopteras.

De berättelser och uppgifter gällande Chile som på olika sätt kommer till myndigheten är upprörande och förfärliga. Det är allvarligt att officiella siffror från brottsutredningen i Chile pekar på att det finns minst 630 ärenden som berör Sverige, även om utredningen idag inte kan fastställa att det förekom oegentligheter i alla ärenden.

Med anledning av uppgifterna om oegentligheter besökte MFoF Chile i maj 2018. På MFoF:s webbplats finns en rapport från detta besök.

MFoF har stor förståelse för att man vill få klarhet i vad som hänt. Det pågår en brottsutredning i Chile och det är också där en utredning bäst kan genomföras.

MFoF:s arbete gällande adoptioner från Chile är huvudsakligen inriktat på att adopterade i Sverige och anhöriga i Chile ska få så mycket information som möjligt om ursprung. MFoF har inte uppdraget att i Sverige utreda uppgifter om oegentligheter inom internationell adoption under 70- till 90-talet.

MFoF anser dock att det i Sverige bör utredas vilka åtgärder staten bör vidta när uppgifter framkommer om oegentligheter inom internationella adoptioner. Det har MFoF framfört till Socialdepartementet.

I det här sammanhanget bör det nämnas att internationella konventioner såväl som nationella lagar sedan 1980-talet utvecklats för att förhindra oegentligheter inom internationell adoption.

Frågor och svar

Varför besökte MFoF Chile?

Vi besökte Chile för att vi tar uppgifter om oegentligheter inom internationell adoption på allvar. Avsikten med MFoF:s besök i Chile i maj 2018 var i första hand att inleda en dialog med centralmyndigheten för internationella adoptioner i Chile – Sename – som är MFoF:s motsvarighet. Syftet med dialogen är att adopterade i Sverige och släktingar/familj i Chile ska få tillgång till så mycket information som möjligt.

Vilka träffade MFoF i Chile?

MFoF träffade centralmyndigheten där, Sename, Minister Carozza – domaren som leder brottsutredningen i Chile – samt två frivilligorganisationer som på olika sätt arbetar med att bistå adopterade att hitta sitt ursprung och släktingar att få information om adopterade.

Varför är det så många svenska adoptioner bland de som finns i utredningen?

Vi ställde den frågan till utredaren och fick då till svar att det fanns en svensk organisation och att handlingarna fanns samlade. Till andra länder skedde förmedlingen exempelvis via enskilda advokater och den dokumentation som kan finnas är inte lika samlad.

Tar man uppgifterna om oegentligheter på allvar i Chile?

Uppgifterna har fått stor uppmärksamhet i Chile. Det fanns en tydlig önskan från de chilenska myndigheterna som MFoF träffade i maj att samverka med oss för att adopterade i Sverige ska få så mycket information som möjligt om sitt ursprung.

När ska utredningen vara klar?

Officiella uppgifter från Chile uppger att de inte har något slutdatum för utredningen, men att de koncentrerar utredningen till de närmaste två åren (detta inkom januari 2019). Det är inte enbart internationella adoptioner till ett antal länder som utreds utan även nationella adoptioner. Vi fick vid vårt besök uppfattningen att det är en aktivt pågående utredning som sysselsätter ett antal utredare med olika kompetenser.

Vad har de kommit fram till i utredningen så här långt?

Enligt officiella uppgifter från Chile har utredningen gått avsevärt framåt sedan den inleddes. Det har emellertid inte varit en lätt uppgift att historiskt rekonstruera vad som hänt under 4 årtionden. Utredningen har (i januari 2019) redan tagit emot mer än 200 anmälningar i detta ämne. Huvudsakligen kommer de från biologiska mödrar, andra släktingar och från de adopterade själva.

Enligt samma officiella uppgifter är det inte möjligt att i förväg fastställa hur utredningen kommer att utvecklas och vilka följder den får eftersom de i Chile hittills inte har utrett brott av liknande art inom domstolsväsendet eller polisen.

Gör MFoF något för att stötta utredningen i Chile?

MFoF är inte en brottsutredande myndighet, men vi kan upplysa den chilenska utredningen om var i det svenska systemet en utländsk myndighet kan vända sig. MFoF har också informerat utredarens grupp om hur det svenska systemet fungerar gällande t ex förfrågan om att ta del av handlingar här i Sverige.

MFoF vidarebefordrar också handlingar från adopterade till utredaren i Chile. Se svar i nästa fråga nedan.

Hur gör jag om jag vill veta om min adoption finns med i utredningen i Chile och ta del av handlingarna de har där?

Ansvarig utredare i Chile har sagt att förfrågning behöver göras via svensk myndighet, i det här fallet MFoF, om det ska vara möjligt att ta del av sina handlingar i utredningen. Utredaren och MFoF är överens om att den som är adopterad från Chile under 70- till 90-talet och som har anledning att anta att det kan finnas handlingar som rör den egna adoptionen i utredningsmaterialet vänder sig till MFoF.

Som adopterad sammanställer du alla uppgifter och dokument som finns tillgängliga om den egna adoptionen och skickar detta till MFoF. MFoF förmedlar sedan materialet till utredarens kansli.

Om dina handlingar finns i utredningsmaterialet har den chilenska utredaren förklarat att dessa ska sändas till MFoF som i sin tur vidarebefordrar dem till dig.

Kommer jag att få veta om det förekommit oegentligheter gällande min egen adoption?

Vi har fått uppgifter från utredaren om att de inte kommer att utreda varje enskilt fall. MFoF tar förnyad kontakt med Sename för att fråga på vilket sätt de kan bistå med röttersökning i Chile.

Vart vänder jag mig här i Sverige som adopterad om jag behöver praktiskt stöd med att söka mitt ursprung?

MFoF kan lämna allmän information om hur du kan gå tillväga om du som adopterad vill söka ditt ursprung, men myndigheten har inte möjlighet att ge praktiskt stöd till enskilda.

MFoF har vid flera tillfällen framfört till Socialdepartementet att adopterade bör få sådant statligt stöd och att detta bör bli MFoF:s uppgift. Det gäller både praktiskt stöd och stöd för att sätta uppgifter i ett historiskt och kulturellt sammanhang. MFoF har också framfört att det är viktigt att det finns tillgång till psykosocialt stöd i kommunerna, bland annat under processen med att söka sitt ursprung.

Kan myndigheten i Chile – Sename – hjälpa till när jag söker mitt ursprung?

I MFoF:s möte med Sename på plats i Chile uttryckte de avsikten att ta upp frågan om att få ett utvidgat uppdrag för att kunna stötta ursprungssökning även i ärenden innan 1988, då Sename bildades. MFoF bevakar hur denna fråga utvecklas i Chile.

Enligt officiella uppgifter från Chile i januari 2019 kan de som har personuppgifter som adopterade i Chile räkna med en möjlighet att få tillgång till de minimiuppgifter som behövs för att delta i Senames program för dem som söker sitt ursprung. Den databas som nu är under uppbyggnad inom utredningen kommer att utgöra huvudsaklig källa för information och underlag till Senames program. Utredningen arbetar med den samordning som behövs för att en behörig institution ska kunna åta sig denna uppgift.

Jag är adopterad från Chile och vill ta del av handlingarna om min adoption. Var finns de och hur gör jag?

Handlingar om adoptioner som förmedlades av Adoptionscentrum från Chile under 70- till 90-talet förvaras av utrymmesskäl på Riksarkivet. På Adoptionscentrums webbplats finns information om hur du går tillväga för att begära att få tillgång till dina handlingar.

Sename har inte några adoptionsakter från tiden innan myndigheten inrättades 1988. Ett antal svenska akter finns i den pågående brottsutredningen och ovan kan du läsa om hur du gör om du vill ta del av dina handlingar där.

På MFoF:s webbplats kan du också läsa hur du kan gå tillväga. Du är även välkommen att kontakta MFoF via telefon.

MFoF är tillsynsmyndighet över adoptionsorganisationerna – varför utreder ni inte Adoptionscentrum, som förmedlade adoptionerna från Chile?

Enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling utövar MFoF tillsyn över adoptionssammanslutningarnas förmedlingsverksamhet. Tillsynen omfattar sådana förhållanden som har betydelse för MFoF:s bedömning av nu pågående förmedlingsverksamhet:

  • om adoptionssammanslutningen ska få en sökt auktorisation beviljad.
  • om MFoF ska förelägga adoptionssammanslutningen att avhjälpa brister i förmedlingsverksamheten.
  • om MFoF ska återkalla en beviljad auktorisation.

Tillsynen är alltså ett institut för att kunna bedöma den nuvarande förmedlingsverksamheten, inte för att utreda tidigare förhållanden.

Detta gäller samtliga adoptionsorganisationer i Sverige och adoptioner från alla länder.

Vad händer om MFoF anser att Adoptionscentrum inte hanterar frågor om adoptionerna under 70- till 90-talet på ett korrekt sätt i dag?

Om det finns frågor kring organisationens agerande tar vi upp det inom ramen för vår tillsyn och direkt med organisationen. Resultatet av vår tillsyn presenterar vi sedan i en rapport som man kan ta del av.

Det har kommit uppgifter om oegentligheter i andra länder under den här tiden, och också senare i tiden. Varför utreder inte MFoF vad som hände och hur adoptionerna kunde slutföras här i Sverige?

MFoF har stor förståelse för att det ställs krav på att få klarhet i vad som hänt. Samtidigt är frågan om en utredning inte enkel. Innan man fattar beslut om en utredning behöver man enligt MFoF:s mening noga analysera hur en utredning kan avgränsas när det gäller länder och tid, hur man kan tillvarata adopterades integritet i en sådan utredning, vilka förväntningar man kan ha på en utredning och vad den skulle kunna leda till.

Det skulle krävas ett särskilt uppdrag från regeringen till MFoF eller någon annan utredare.  En sådan utredning skulle inbegripa granskning av bland annat den svenska myndighet som fanns vid varje tidpunkt och som är föregångare till MFoF. Det är enligt MFoF:s uppfattning inte lämpligt att MFoF utreder myndighetens tidigare verksamhet.

Uppgifter om brottsliga handlingar utreds av polis och åklagare och inte av MFoF.

Varför informerar inte MFoF adopterade om att brottsutredningen i Chile pågår?

MFoF har svarat och svarar även fortsättningsvis med det vi vet när media, föreningar eller enskilda ställer frågor. Vi har också på MFoF:s webbplats publicerat den information du nu läser, samt en reserapport från vårt besök i Chile i maj 2018. Vi har även publicerat en sammanställning av ny information från utredningen i Chile som inkom i januari 2019.

Att göra någon form av riktade direktutskick till ett stort antal adopterade kan skapa oro och frustration hos personer som inte har efterfrågat den informationen, som heller inte nödvändigtvis berör deras adoption.

MFoF behöver också ta ansvar för att uppgifterna i vår information i möjligaste mån är konkreta och säkerställda. Vad gäller oegentligheter angående adoptioner från Chile inväntar vi exempelvis officiella uppgifter om resultatet av den nu pågående utredningen.

Vart vänder jag mig som adopterad eller adoptivförälder om jag mår dåligt eller är oroad över uppgifter om oegentligheter kring internationell adoption?

Om du behöver stöd för att hantera och tala om känslor och frågor kring din adoption ska du vända dig till din hemkommun. Enligt socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att erbjuda stöd. Det kan ibland vara svårt att få stöd som gäller specifika frågor kring adoption. MFoF vet att den kompetensen saknas i många kommuner och har därför påbörjat ett arbete för att föreslå hur stödet kan organiseras. I det arbetet involverar vi vuxna adopterade.

 


 

All information på denna sida uppdateras och utökas om och när MFoF har tillgång till nya eller förändrade uppgifter.

Uppdaterad: 2019-01-25

Uppdaterad: 2019-01-25