Kommunens ansvar för internationella adoptioner

Kommunen ansvarar för att personer som vill adoptera är väl förberedda och utredda samt för att erbjuda familjen stöd efter adoptionen. Till stöd i arbetet finns en handbok och ett utbildningsmaterial för föräldrautbildning.

Missa inte våra frågor och svar!

Vanliga frågor från handläggare om internationell adoption

Barnets bästa ska sättas först

Vid beslut om adoption får inga andra intressen komma före barnets bästa. En adoption innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet. Det är ett livsavgörande och definitivt beslut som innebär en total förändring av barnets livssituation.

De barn som behöver familj genom internationell adoption har erfarenheter av bristande omsorg och separationer. Adoptivföräldrar behöver därför ha kunskaper och insikter och om vad barnets erfarenheter kan innebära så att de kan hjälpa sitt barn att bli tryggt.

Handbok och material till föräldrautbildningen

Adoption – handbok  för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner

Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption. Den ger stöd i familjerättens handläggning av adoptioner, från anvisning av föräldrautbildning till utredning samt stöd och hjälp efter adoptionen.

 

 

Föräldraskap genom adoption – utbildningsmaterial till föräldrautbildningen 

Boken vänder sig till den som funderar på att adoptera ett barn från ett annat land. Den används i den obligatoriska föräldrautbildning som kommunen ska anvisa till. Boken innehåller också ett material för det frivilliga förberedande samtalet som kommunen kan erbjuda i samband med ansökan om samtycke. 

 

 

Föräldraskap genom adoption – handledning för föräldrautbildare och samtalsledare

Handledningen innehåller stöd både för utbildare som ska hålla den obligatoriska föräldrautbildningen och för samtalsledare som möter blivande adoptivföräldrar i ett frivilligt uppföljande samtal efter ett eventuellt barnbesked.

 

Allmänna råd om socialnämndens handläggning

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (HSLF-FS 2017:48) (pdf)

Dessa allmänna råd ersatte den 1 juli 2017 Socialstyrelsens tidigare grund- och ändringsförfattning.

 

 

Uppdaterad: 2018-04-05

Uppdaterad: 2018-04-05