Adoptionsbeslutet

I Sverige innebär adoption att barnet får samma juridiska ställning i förhållande till sina adoptivföräldrar som ett barn fött inom familjen. De juridiska banden mellan barnet och dess biologiska familj upphör. En svensk adoption kan inte hävas.

Vid internationell adoption kan adoptionsbeslutet fattas på olika sätt. Vilket sätt som ska användas beror bland annat på vilket land barnet kommer ifrån och om ursprungslandet är anslutet till 1993 års Haagkonvention.

Adoption i ett land som är anslutet till Haagkonventionen

En adoption som beslutas i ett land som är anslutet till Haagkonventionen blir automatiskt gällande i Sverige. För detta krävs att ett intyg utfärdats i landet om att adoptionen skett i enlighet med konventionen (s.k. Haagintyg).

Adoption i ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen

  • Om adoptionsbeslutet har samma rättsliga verkan som ett svenskt adoptionsbeslut kan MFoF godkänna adoptionen.
  • Om adoptionsbeslutet inte har samma rättsliga verkan som ett svenskt adoptionsbeslut ska en adoption genomföras vid svensk domstol.

Adoption i svensk domstol

I vissa länder fattas inget adoptionsbeslut utan barnet lämnar ursprungslandet med samtycke från sin vårdnadshavare eller myndighet. Adoptionen genomförs då i svensk domstol. I de fall barnet kommer från ett land som är anslutet till Haagkonventionen ska MFoF efter det svenska domstolsbeslutet utfärda ett Haagintyg.

Innan adoptionen har fullföljts i Sverige har barnet inte arvsrätt efter sina blivande adoptivföräldrar eller deras släkt och inte heller rätt till underhåll, underhållsstöd eller barnpension. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt lämna in ansökan om att adoptionen ska godkännas av MFoF eller sända adoptionsansökan till tingsrätten. Om ursprungslandets regler förutsätter att barnet levt med sin adoptivfamilj en tid innan adoptionen beslutas rekommenderas att föräldrarna upprättar ett testamente.

Rättsverkningar av en adoption kan skilja sig mellan länder

Adoptionsbeslut som fattas i ett annat land får rättsverkningar där i enlighet med det landets lagstiftning. Detta gäller även efter att adoptionen blivit gällande i Sverige genom Haagintyg eller genom godkännande av MFoF. Rättsverkningar kan skilja sig från vad som gäller enligt svensk lagstiftning på områden som rör t.ex. medborgarskap eller det juridiska förhållandet mellan det adopterade barnet och de biologiska föräldrarna. Adoptionsorganisationen informerar om vad som gäller när adoptionen beslutas. Eftersom lagstiftning förändras är det klokt att vid resa till ursprungslandet informera sig om aktuella bestämmelser. 

Uppdaterad: 2018-04-05

Uppdaterad: 2018-04-05