Statsbidrag till organisationer

Vi ansvarar för två statsbidrag, ett till de auktoriserade adoptionsorganisationerna och ett till riksorganisationer för personer som är adopterade.

Auktoriserade adoptionsorganisationer

Syftet med statsbidraget är att stödja adoptionsorganisationernas arbete med internationell adoptionsförmedling.

Vem kan söka?

Organisationer som har auktorisation från MFoF att arbeta med internationell adoptionsförmedling.

Söka bidraget

Senast den 15 januari bidragsåret ska ansökan ha lämnats in till MFoF. Förutsättningen är  att er organisation har minst ett gällande tillstånd att förmedla adoptioner från utlandet

Redovisa

Senast den 1 juni året efter bidragsåret ska organisationer som har fått bidrag redovisa hur det har använts.

Riksorganisationer för adopterade

Statsbidraget till riksorganisationer för adopterade ges som ett verksamhetsstöd.

Vem kan söka?

Ideella föreningar vars huvudsakliga ändamål är att tillvarata adopterade medlemmars intressen.

Söka bidraget

Senast den 31 mars bidragsåret ska ansökan ha lämnats in till MFoF. Ansökan ska innehålla information om

  • stadgar
  • styrelse
  • revisorer.

Till ansökan bifogas

  • årsredovisning inklusive revisionsberättelse
  • årsmötesprotokoll för bidragsåret
  • verksamhetsplan och budget för bidragsåret.

Redovisa

Senast den 31 mars året efter bidragsåret ska organisationer som har fått bidrag redovisa hur det har använts.

Uppdaterad: 2016-10-24

Uppdaterad: 2016-10-24