Godkännande och Haagintyg

Godkännande av en adoption

En adoption som inte genomförts enligt Haagkonventionens bestämmelser blir inte automatiskt gällande i Sverige. För att dessa adoptioner ska erkännas i Sverige krävs normalt en ansökan till tingsrätten i sökandens hemkommun. Om det föreligger särskilda omständigheter får MFoF också godkänna ett sådant adoptionsbeslut. För att särskilda omständigheter ska föreligga krävs dels att det utländska adoptionsbeslutet kan jämställas med adoption enligt svensk lag (s.k. stark adoption), och dels att

  • barnet är svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när förfarandet inleddes,
  • det har funnits särskild anledning att det utländska adoptionsbeslutet har meddelats i ett annat land (s.k. tredje land) än det land där adoptivföräldrarna hade sin hemvist vid tidpunkten för beslutet, eller det land där adoptivbarnet hade sin hemvist när adoptionsförfarandet inleddes, eller
  • om det annars finns synnerliga skäl.

 

Haagintyg

En grundprincip i Haagkonventionen är att en adoption som beslutats i ett land som är anslutet till konventionen ska gälla i de övriga konventionsländerna. Det krävs också att adoptionen är genomförd enligt konventionens bestämmelser.

Enligt artikel 23 i Haagkonventionen är varje land som anslutit sig till konventionen skyldigt att utfärda ett så kallat Haagintyg, som intygar att en adoption har skett i enlighet med konventionen. I Sverige utfärdas intygen av MFoF.

Det är bara när en adoption skett genom beslut av svensk domstol som intygen ska utfärdas i Sverige. Har adoptionen beslutats i barnets ursprungsland är det det landet som ska utfärda intyget.

Varför behöver man ett Haag-intyg?

Att adoptioner anses gälla internationellt är av stor betydelse i tider när folk i allt större utsträckning flyttar mellan olika länder. Genom detta system undviker man också att beslut om adoptionen behöver fattas i mer än ett land. Med stöd av intyget kan de som är berörda kräva att adoptionen ska godtas i konventionsländerna.

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17