Ska socialnämnden utreda faderskapet för ett barn som fötts efter surrogatarrangemang utomlands?

Socialnämndens skyldighet att utreda faderskap grundas på om barnet har hemvist i Sverige eller inte (2 kap. 1 § FB). Ett barn som har tillkommit  genom surrogatarrangemang i utlandet får anses ha sin hemvist i samma land som surrogatmodern. En första förutsättning för att barnet ska kunna få hemvist i Sverige är att barnet är i Sverige. Så länge barnet finns kvar i födelselandet lär det inte finnas förutsättningar för att fastställa faderskapet vid en svensk socialnämnd (se SOU 2016:11 s. 499).

Relaterad fråga

Hur ska socialnämnden bedöma om ett barn har hemvist i Sverige?

Uppdaterad: 2018-02-21

Uppdaterad: 2018-02-21