Kan socialnämnden fastställa faderskapet om ett par av olika kön fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Ja, om mannen har samtyckt till den assisterade befruktningen (prop. 1984/85:2 s. 20 och prop. 1987/88:160 s. 21).

Förslag om ändring

I SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap föreslås vissa ändringar som gäller assisterad befruktning i utländsk hälso- och sjukvård. Förslaget är att för att samtycke ska kunna ligga till grund för en bekräftelse av faderskap så ska

  • behandlingen ha utförts vid en behörig sjukvårdsinrättning i utlandet
  • det barn som kommit till genom behandlingen ha rätt att veta donatorns identitet.

Samma regler föreslås gälla för föräldraskap för samkönade par. Förslaget bereds inom Regeringskansliet.

Relaterade frågor

Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Om ett par av olika kön har fått assisterad befruktning men ett skriftligt samtycke saknas, kan socialnämnden ändå fastställa faderskapet?

Ska faderskap fastställas för en man som har samtyckt till en assisterad befruktning trots att de inte var sambor vid befruktningstillfället?

Uppdaterad: 2017-09-25

Uppdaterad: 2017-09-25