Är socialnämnden skyldig att inleda utredning om en fastställd bekräftelse ifrågasätts?

Nej. Socialnämnden ska inte inleda en faderskapsutredning när en fastställd faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse ifrågasätts. Om det utifrån barnets bästa finns starka skäl kan socialnämnden bistå med rådgivning och DNA-undersökning. Kostnad för DNA-undersökning beslutas av barnets bosättningskommun med stöd av 4 kap. 1 § SoL.

JO har kritiserat en socialnämnd som inlett en utredning när riktigheten av en faderskapsbekräftelse ifrågasatts. JO framhöll att nämnden inte borde ha inlett en utredning utan skulle ha stannat vid att ge råd och stöd. Om socialnämnden anser att det ligger i barnets intresse att faderskapet utreds så kan nämnden anmäla till överförmyndaren att barnet är i behov av en god man (5 kap. 3 § SoF). Den gode mannen kan sedan väcka talan för barnet och begära en DNA-undersökning (JO 2013/14 s. 435).

Uppdaterad: 2017-07-06

Uppdaterad: 2017-07-06