Faderskap (MF, S och Ä)

För barn som har hemvist i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört utreda och fastställa faderskap. Socialnämnden kan även I vissa fall medverka vid fastställandet av faderskapet för ett barn med hemvist utomlands. För barn som föds av en gift kvinna gäller faderskapspresumtion, vilket betyder att hennes man blir far till barnet.

Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet

  • om mamman inte är gift
  • om faderskapet ifrågasätts
  • om tidigare faderskap hävts i domstol.

Om det efter utredningen med tillräcklig säkerhet går att bedöma vem som är pappa till barnet kan faderskapet fastställas. En bekräftelse av faderskapet ska vara skriftlig och godkännas av mamman och socialnämnden.

I samband med faderskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Assisterad befruktning

När det gäller barn som kommit till genom assisterad befruktning anses den man som har samtyckt till inseminationen eller befruktningen utanför mammans kropp vara pappa till barnet.

Faderskapspresumtion

Faderskapet utreds inte när mamman är gift för då gäller faderskapspresumtion. Det betyder att mammans make antas vara pappa till barnet. Om ett sådant faderskap ifrågasätts ska socialnämnden efter en lämplighetsbedömning, så kallad förhandsprövning, bedöma om det är lämpligt att påbörja en faderskapsutredning. Om förhandsprövningen visar att det är lämpligt att inleda en utredning bör den påbörjas så snart som möjligt.

Barn med hemvist utomlands

Socialnämnden kan medverka vid fastställelse av faderskap genom bekräftelse om ett barn har hemvist utomlands om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige
  • Det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier och
  • Barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

Protokoll för utredningar

Blanketter för utredningar om faderskap och föräldraskap
Blanketter på andra språk än svenska

MFoF:s föreskrifter och allmänna råd 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49) (pdf)

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22