Faderskap och föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Om barnet har hemvist i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört utreda och fastställa faderskap och föräldraskap.

Vanlig fråga:

Hur ska socialnämnden bedöma om barnet har hemvist i Sverige?

Utreda och fastställa faderskap

Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet

  • om mamman inte är gift
  • om faderskapet ifrågasätts
  • om tidigare faderskap hävts i domstol.

Om det efter utredningen med tillräcklig säkerhet går att bedöma vem som är pappa till barnet kan faderskapet fastställas. En bekräftelse av faderskapet ska vara skriftlig och godkännas av mamman och socialnämnden.

I samband med faderskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Den man som samtyckt till assisterad befruktning blir far

När det gäller barn som kommit till genom assisterad befruktning anses den man som har samtyckt till inseminationen eller befruktningen utanför mammans kropp vara pappa till barnet.

Om mamman är gift gäller faderskapspresumtion

Faderskapet utreds inte när mamman är gift för då gäller faderskapspresumtion. Det betyder att mammans make antas vara pappa till barnet. Om ett sådant faderskap ifrågasätts är socialnämnden skyldig att försöka utreda och fastställa faderskapet.

Föreskrifter och allmänna råd 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49) (pdf)

Utreda och fastställa föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet. Föräldraskap kan fastställas för den kvinna som lämnat samtycket till den assisterade befruktiningen om

  • mammans maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • behandlingen har skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet
  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom inseminationen eller befruktningen

Om befruktningen har skett på annat sätt ska socialnämnden försöka utreda och fastställa faderskapet. I samband med föräldraskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2017:50 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap (pdf)

Utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Socialnämnden ska inleda samt lägga ner en faderskapsutredning och fastställa mamman som barnets enda juridiska förälder om:

  • modern har genomgått assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård, enligt 6 respektive 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet med mera.
  • hon var varken gift, registrerad partner eller sambo vid behandlingen.
  • det är sannolikt att barnet blev till genom behandlingen.

Föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2017:66 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (pdf)

Handbok

Publikation

Att fastställa faderskap (pdf)

Handboken att fastställa faderskap vänder sig till handläggare och beslutsfattare i socialtjänsten. Den kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd på området. Handboken är inte uppdaterad utifrån reglering som kommit efter år 2005.

Uppdaterad: 2018-02-06

Uppdaterad: 2018-02-06