Internationella adoptioner minskar igen

NYHET 2017-02-09

Statistiken för år 2016 visar att internationella adoptioner återigen har minskat, efter att i tre år ha legat omkring 340 barn per år. Den ökade välfärden i ursprungsländerna är en av flera anledningar.

Diagram: adopterade via en adoptionsorganisation 2016

År 2016 adopterades 259 barn till Sverige via en adoptionsorganisation. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med de senaste tre åren och 66 procent om man går tillbaka tio år. Att antalet adoptioner minskar är inte unikt för Sverige.

Ökad välfärd är en anledning

− Det finns flera anledningar, den ökande välfärden i världen är en av dem. Färre barn är i behov av en ny familj utomlands, säger Lena Ingvarsdotter Ekroth som är omvärldsanalytiker på MFoF.

Hon har lång erfarenhet av att bevaka barns situation kopplat till internationella adoptioner till Sverige.

− Exempel på att välfärden ökar är att medelklassen växer i flera av ursprungsländerna. På många håll har kunskapen om preventivmedel ökat samtidigt som det har blivit mer accepterat att vara ensamstående mamma. I de fall barn ändå behöver en ny familj har länderna blivit bättre på att hitta lösningar i landet.

Att fler barn adopteras nationellt är i linje med den internationella så kallade subsidiaritetsprincipen* som många länder arbetar efter. Principen säger att barn i första hand ska växa upp i sin biologiska familj, i andra hand i landet och att internationell adoption ska vara en sista lösning.

Taiwan vanligaste adoptionslandet

Flest barn adopterades under 2016 från Taiwan (47), följt av Sydkorea (31) och Sydafrika (21). Alla tre är exempel på länder där levnadsstandarden är förhållandevis bra.

− Utmaningen i de här länderna är att det är stigmatiserat och svårt att vara ensamstående mamma eller att ha ett barn med funktionsnedsättning. Människor är inte heller öppna för adoption i den utsträckning som det skulle behövas, säger Lena Ingvarsdotter Ekroth.

Privatpersoner hör ibland av sig till MFoF och uttrycker en önskan om att vi i Sverige ska adoptera barn från mer krisdrabbade områden i världen. En del vill veta hur de kan gå tillväga för att genomföra en sådan adoption.

− Det är en naturlig reaktion för oss människor att vilja rädda barn. Men i krisområden är återförening med familjen alltid högsta prioritet, och det finns en särskild gång för det arbetet. Barn i krisområden löper också stor risk att bli offer för människohandel, och det får vårt arbete aldrig bidra till.

För att stärka barns rättigheter vid internationella adoptioner kräver svensk lag att de länder som vi adopterar barn ifrån har en fungerande administration och särskild lagstiftning som gäller adoptioner.

Svårare att matcha med lämpliga föräldrar i Sverige

Det finns barn som ursprungsländerna, trots många förbättringar, har svårt att ta om hand. De kan ha en eller flera sjukdomar, funktionsnedsättningar eller en svår social bakgrund. Det rör sig ofta om barn som behöver mycket vård och nya föräldrar som har stora resurser. De stora behoven innebär en utmaning för adoptionsorganisationerna i Sverige, som hoppas att barnen ska kunna matchas mot lämpliga familjer bland deras sökande. Detta kan vara en ytterligare orsak till att adoptionerna fortsätter att minska. Det är också tänkbart att andra vägar till föräldraskap, till exempel assisterad befruktning, har gjort att intresset för adoption har minskat.

* Subsidiaritetsprincipen finns införd i FN:s Barnkonvention och Haag-konventionen om internationell adoption.

Kontakt

Journalister hänvisas till vår kommunikatör Lisa Andersson på 08-545 556 80.

 

MFoF arbetar för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske lagligt och på ett etiskt godtagbart sätt samt enligt principen om barnets bästa. Det gör vi genom våra tillstånd till och tillsyn av adoptionsorganisationernas förmedlingsverksamhet samt genom att förmedla den senaste kunskapen till kommuner. Kommunen är den myndighet som hänvisar sökande familjer till obligatorisk föräldrautbildning och utreder om de är lämpliga som adoptivföräldrar. Adoptionsorganisationerna har kontakt med ursprungsländerna och förmedlar själva adoptionen.

Uppdaterad: 2017-02-09

Uppdaterad: 2017-02-09