Vanliga frågor från privatpersoner om internationella adoptioner

Här hittar du svar på vanliga frågor från privatpersoner som funderar på internationell adoption.

Jag vill adoptera ett barn från utlandet, var ska jag börja?

Börja med att bli medlem i en auktoriserad adoptionsorganisation. Kontakta sen socialtjänsten i din kommun för ett informationssamtal.

Vilken adoptionsorganisation ska jag välja?

På adoptionsorganisationernas webbplatser kan du se organisationernas samarbetsländer. Du kan också se vilka  krav deras utlandskontakter ställer på blivande adoptivföräldrar och avgöra vilken organisation som passar dig bäst.

Jag är ensamstående, vilken adoptionsorganisation ska jag välja?

På adoptionsorganisationernas webbplatser kan du läsa om ensamståendes möjligheter att adoptera genom deras förmedling.

Vem får adoptera enligt lag?

Den som har fyllt 18 år får adoptera. Gifta par, registrerade partners och sambos kan adoptera. Dessa måste som huvudregel adoptera gemensamt. Även ensamstående personer kan adoptera.

Finns det någon övre åldersgräns för den som vill adoptera?

Det finns ingen övre åldersgräns för vem som får adoptera. Sökandens ålder och även åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera är endast några av de omständigheter som ska beaktas vid en helhetsbedömning av om sökanden är lämpad att adoptera.

Måste jag vara svensk medborgare för att adoptera i Sverige?

Nej, huvudregeln är att du behöver vara bosatt i Sverige.

Jag är svensk medborgare men bor utomlands, var ska jag påbörja min adoption?

Du ska kontakta myndigheterna i det land där du är bosatt.

Min partner har diabetes, är det ett problem om vi ska adoptera?

Frågor som handlar om socialtjänstens bedömning av adoptionsärenden besvaras av din kommun.

Kan sambor adoptera?

Ja, sambor kan numera adoptera på samma sätt som gifta par. Det innebär att sambor som huvudregel måste adoptera gemensamt, men också att den ene sambon kan adoptera den andra sambons barn genom styvbarnsadoption. Vid internationell adoption är det dock viktigt att tänka på att vissa ursprungsländer inte tillåter sambor som adoptivföräldrar.   

Kan par av samma kön adoptera?

Adoptionscentrum har meddelat att det finns möjlighet för samkönade par att ansöka om adoption genom deras samarbetskontakter i Colombia och Sydafrika.

Hur lång tid tar en internationell adoption?

Kontakta adoptionsorganisationerna för information om aktuella väntetider för respektive land.

Går det fortare om man adopterar syskon?

Information om väntetider, utlandskontakter och möjlighet att adoptera syskon får du av organisationen.

Jag vill adoptera en person som är över 18 år. Vart vänder jag mig?

Skicka en ansökan till tingsrätten som prövar om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

Vad kostar det att adoptera?

Avgiften ser olika ut för olika länder. Se adoptionsorganisationernas respektive webbplatser för mer information. Det är också möjligt att under vissa förutsättningar erhålla ett adoptionsbidrag för att täcka en del kostnader vid adoption från ett annat land. Läs mer om adoptionsbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Hur länge gäller ett medgivandebeslut från socialnämnden?

Efter en lagändring den 1 september 2018 gäller socialnämndens beslut om medgivande till adoption i tre år, i stället för som tidigare i två år. Även tidigare lämnade medgivanden som fortfarande var giltiga den 1 september 2018 gäller numera i tre år. Vänd dig till din kommun eller din adoptionsorganisation för frågor om ditt medgivande. 

Kan en adoption hävas i Sverige?

Nej, en adoption kan inte hävas enligt svensk lag.

Vad är ett Haagintyg? (synonym: artikel 23-intyg)

Det är ett intyg på att en adoption har gjorts i enlighet med 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det är landet, där beslut om adoption fattas, som ska utfärda intyget. I Sverige är det MFoF som utfärdar Haagintyg när beslutet om adoption har fattats i svensk tingsrätt. Här kan du läsa mer om Haagintyg.

Vem kan jag vända mig till för råd och stöd?

Du hittar kontaktuppgifter i råd- och stödlistan.

Uppdaterad: 2019-03-12

Uppdaterad: 2019-03-12