Vanliga frågor från handläggare om faderskap och föräldraskap

Här hittar du svar på frågor från handläggare i familjerätten. Svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap samt handboken Att fastställa faderskap.

MFoF lägger kontinuerligt ut nya svar på frågor som kommer till myndigheten.

Hittar du inte svar på din fråga? Mejla i första hand info@mfof.se
För frågor via telefon, se våra telefontider här.

Socialnämndens skyldighet att utreda

När är socialnämnden skyldig att inleda en utredning om faderskap eller föräldraskap 

Är socialnämnden skyldig att utreda och fastställa faderskap för ett ensamkommande barn?

Hur ska socialnämnden bedöma om ett barn har hemvist i Sverige?

Vi har godkänt en faderskapsbekräftelse för ett barn och nu har det visat sig att modern var gift. Vad ska vi göra?

Är socialnämnden skyldig att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap för ett barn som inte har uppehållstillstånd?

Är socialnämnden skyldig att utreda moderskapet för ett barn?

Ska socialnämnden inleda en utredning före barnets födelse?

Ska socialnämnden utreda faderskap eller föräldraskap för ett avlidet barn?

Är socialnämnden skyldig att bistå med utredning för en person över 18 år? 

Är socialnämnden skyldig att inleda utredning om en fastställd bekräftelse ifrågasätts?

Är socialnämnden skyldig att inleda utredning om faderskapspresumtionen ifrågasätts?

Ansvarig kommun

Vilken kommun ska inleda en utredning när ett inflyttat barn har folkbokförts innan kommunplacering?

Vilken socialnämnd är skyldig att inleda utredning om faderskapspresumtionen ifrågasätts?

Handläggning och dokumentation

Vilka legitimationshandlingar kan godtas för att styrka identitet vid undertecknandet av bekräftelse?

Är LMA-kort en godkänd legitimationshandling?

Vad gör vi om modern eller fadern saknar legitimation? 

Hur ska ett trepartsärende handläggas?

Förutsätter S-protokoll att föräldrarna är folkbokförda på samma adress? 

Vilket protokoll ska socialnämnden använda om en ensamstående kvinna eller man (tidigare kvinna som bytt könsidentitet) har fått assisterad befruktning?

När ska en påbörjad utredning avslutas?

När kan en påbörjad utredning läggas ner?

Vad innebär skyldigheten att kommunicera utredningsmaterial?

Utredning

Vad kan socialnämnden göra om de, trots flera kallelser, inte kan få kontakt med modern?

Kan socialnämnden hämta in uppgifter i en faderskaps- eller föräldraskapsutredning utan mammans samtycke?

Kan en handläggare kontakta ett företag för att få en förteckning över anställda med ett visst namn?

Kan ett företag tvingas att lämna ut en lista över anställda med ett visst namn?

Bekräftelse

Vem ska skriva under bekräftelsen om modern eller fadern är under 18 år?

Kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad i samband med bekräftelsen även om fadern är under 18 år?

Kan en moder eller presumtiv fader som har en god man eller förvaltare skriva under en bekräftelse?

Surrogatarrangemang i utlandet

Kan socialnämnden fastställa faderskap när barn tillkommit genom surrogatarrangemang och barnet har hemvist utomlands?

Vilken kommun kan handlägga ett faderskapsärende som avser surrogatarrangeman i utlandet?

Vem kan initiera ett faderskapsärende som avser surrogatarrangemang i utlandet?

Vem betalar för den rättsgenetiska undersökningen av mannen och barnet?

Hur ska socialnämnden bedöma om barnet har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo i barnets hemvistland?

Hur regleras moderskapet i surrogatarrangemang som utförts i utlandet?

Kan socialnämnden godkänna ett avtal om vårdnad efter ett surrogatarrangemang utomlands?

Rättsgenetisk undersökning

Måste vi ha vårdnadshavarens samtycke till en provtagning för en DNA-analys på ett barn?

Har vårdnadshavaren för ett barn rätt att få reda på resultatet av en DNA-undersökning?

Kan man använda prover på släktingar till en avliden man?

Får en grav öppnas för att ta DNA-prov på en avliden person?

Får socialnämnden anlita ett privat företag för analys av vävnadsprover?

Assisterad befruktning, par av olika kön

Om ett par av olika kön har fått assisterad befruktning men ett skriftligt samtycke saknas, kan socialnämnden ändå fastställa faderskapet?

Ska faderskap fastställas för en man som har samtyckt till en assisterad befruktning trots att de inte var sambor vid befruktningstillfället? 

Kan socialnämnden fastställa faderskapet om ett par av olika kön fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Kan faderskapet fastställas för en man som är moderns make eller sambo och som har samtyckt till en assisterad befruktning utanför kroppen med både donerat ägg och spermier?

Kan en man som donerat spermier i svensk hälso- och sjukvård fastställas som far?

Kan en man som har lämnat spermier till en heminsemination fastställas som far?

Vad innebär begreppet ”behörig inrättning i utlandet” i 1 kap. 8 § FB?

Vad innebär det att ”barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn” i 1 kap. 8 § FB?

Hur ska faderskapsfrågan handläggas för assisterad befruktning som gjordes utanför svensk hälso- och sjukvård eller i utlandet innan den 1 januari 2019 då 1 kap. 6 § FB upphävdes och 1 kap. 8 § FB fick ändrad lydelse?

Assisterad befruktning, par av samma kön

Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Vi har felaktigt godkänt en föräldraskapsbekräftelse för ett barn som har kommit till genom en assisterad befruktning på en utländsk klinik. Hur kan det rättas till?

Vad innebär begreppet ”behörig inrättning i utlandet” i 1 kap. 9 § FB?

Vad innebär det att ”barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn” i 1 kap. 9 § FB?

Talerätt i domstol

Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse?

Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskapspresumtion?

Vem kan väcka talan om fastställan av moderskap?

Vilka handlingar behöver domstolen när socialnämnden väcker talan om faderskap eller föräldraskap?

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22