Blanketter

Här hittar du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

För familjerättens handläggare

Faderskap och föräldraskap
Internationell adoption

För privatpersoner

Om PDF-blanketter

För att använda blanketterna behöver du ha en Acrobat-läsare installerad. Klicka här för information och för att hämta en gratis. Observera att det inte går att spara data som du skrivit i en PDF-fil.

Ansökan om kommunens medgivande

Blanketten fylls i och skickas till hemkommunen.

Ansökan om medgivande att adoptera ett barn (pdf)

Ansökan om enskild adoption

MFoF har möjlighet att undanta personer som vill adoptera från kravet att anlita en adoptionsorganisation om myndigheten bedömer att lagens krav på "särskila skäl" är uppfyllda. Ett vanligt skäl är att adoptionen gäller ett släktingbarn. Det kan också vara att sökanden har en egen anknytning till landet, exempelvis har sitt ursprung där eller har bott i landet.

Blanketten fylls i och skickas till MFoF.

Ansökan om enskild adoption (pdf)

Ansökan om svenskt godkännande av ett utländskt adoptionsbeslut

En adoption som beslutats i ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen kan i vissa fall godkännas av MFoF och bli gällande i Sverige. Godkännandet ger adoptionen samma rättsliga verkan som om barnet hade adopterats i Sverige (så kallad stark adoption).

Blanketten fylls i och skickas till MFoF.

Ansökan om godkännande (pdf)

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17